Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Universal Music, s.r.o.
Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09  Bratislava

IČO:31373461
IČ DPH:SK2020302625

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 7010/B
(ďalej aj ako „predávajúci“)

Zodpovedná osoba

Kateřina Filipová, tel: +420 722 965 111, Po‑Pá 9.00‑17.00

1. O registrácii

Prehlasujeme, že osobné údaje slúžia len na účely identifikácie pri nákupe vo firme Universal Music, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov zo strany predávajúceho sú dostupné tu.

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý nakupuje tovar a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://eshop.unimerch.sk (ďalej len „internetový obchod“).

Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke https://eshop.unimerch.sk.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovom obchode a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zaškrtnutím príslušného políčka v rámci uzatvárania kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, z ktorého bola vykonaná úhrada alebo na kartu, z ktorej bola úhrada vykonaná a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. Objednávky sú expedované prostredníctvom pošty resp. zásielkovej služby alebo akéhokoľvek subjektu zabezpečujúceho prepravu. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom, v ktorom predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov. Predávajúci je po potvrdení objednávky kupujúcemu viazaný svojou ponukou vrátane ceny. V detailu každého výrobku aj v potvrdeniu objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar skladom alebo nie. Ak tovar nie je na sklade, či sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 24 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3. Záruka

Záručná lehota začína plynúť dňom uvedeným na daňovom doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. Na tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným používaním tovaru, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním.

4. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

5. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Nižšie uvedené informácie podávame v súlade s požiadavkami zákona o ochrane spotrebiteľa. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na našu adresu. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ust. §7 odst. 6 zákona zákon o ochrane spotrebiteľa zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar je možné zaslať späť na našu adresu alebo ho odovzdať priamo na našej adrese najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru na našu adresu znášate Vy. Zároveň zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Faktúru/daňový doklad posielame automaticky e-mailom po potvrdení o doručení od dopravnej spoločnosti alebo pri vyskladnení, ak bola objednávka uhradená vopred.

7. Reklamácia

V prípade, že tovar, ktorý Vám bol od nás doručený, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Postup pri vrátení tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísaný v bode 5 týchto Obchodných podmienok.

8. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení vady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady.

Ako postupovať

 1. Preprava je hradená predávajúcim. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri doručení. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby počas prepravy nemohlo dôjsť k poškodenie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám zásielku, ktorou tovar vraciate na reklamáciu, poistiť.
 2. Ihneď po obdržaní tovaru Vám bude elektronicky zaslaný reklamačný protokol.
 3. Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
 4. Chybný tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.
 5. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad účtovný doklad, záručný list a iné.
 6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovarov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
 8. V prípade zamietnutých reklamácií môžu byť kupujúcemu naúčtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
 9. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

9. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle §3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

Kupujúci je oprávnený aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku podľa vlastnej voľby. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 1.januára 2022 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátume nákupu.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170